Veelgestelde vragen over studentenarbeid

Heb ik recht op een transportvergoeding?

De jobstudent of werkstudent krijgt een vergoeding die gelijkgesteld is aan het sociaal abonnement of zoals vermeld in de CAO van het bedrijf.

Heb ik recht op klein verlet?

De student heeft hier dezelfde rechten als een werknemer in vast dienstverband. Bij klein verlet betaalt Actief Interim de student de uren uit waarop hij normaal zou gewerkt hebben maar je moet wel een bewijsstuk voorleggen.

Heb ik recht op maaltijdcheques?

De jobstudent of werkstudent heeft ook recht op maaltijdcheques indien dit van toepassing is in het bedrijf en dat volgens de voorwaarden die er gelden.

Hoe houd ik zoveel mogelijk nettoloon over?

Het grote voordeel van werken als jobstudent, is dat je brutoloon ook bijna je nettoloon is. Je betaalt als jobstudent dus heel weinig sociale bijdragen. Maar om van deze gunstige maatregel te kunnen genieten, moet je wel aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen:

 • een studentenovereenkomst ondertekenen
 • vanaf 1 januari 2017 maximaal 475 uren per kalenderjaar werken/voor 1 januari 2017 maximaal 50 dagen per kalenderjaar werken, al je werkgevers bij elkaar gerekend.
 • het studentenattest downloaden en binnenbrengen bij jouw Actief Interim-kantoor. Je kan dit attest downloaden op de studentenwebsite van de RSZ.

Voldoe je aan de voorwaarden, dan betaal je alleen de solidariteitsbijdrage van 2,71 procent op je loon. Er wordt dus geen bedrijfsvoorheffing ingehouden, waardoor jouw nettoloon bijna overeenstemt met je brutoloon. Dit is hét grote voordeel van studentenarbeid.
Voldoe je niet aan één of meerdere voorwaarden? Dan betaal je normale sociale zekerheidsbijdragen zoals elke werknemer in België. Concreet betekent dit dat de staat een sociale zekerheidsbijdrage van 13,07 procent zal inhouden van jouw brutoloon. Ook zal je in dat geval bedrijfsvoorheffing worden ingehouden.

Hoe zit het met mijn arbeidsongevallenverzekering?

Actief sluit voor elke jobstudent of werkstudent een arbeidsongevallenverzekering af. Indien er iets gebeurt op de plaats van tewerkstelling, of op weg van en naar het werk, zorgt actief Interim voor de aangifte en de volledige administratieve afhandeling.

Hoe zit het met mijn wettelijke verloning?

Het loon van een student wordt bepaald volgens de loonbarema’s die gangbaar zijn binnen het bedrijf waar de student wordt tewerkgesteld.  Actief Interim controleert of de minimumlonen volgens het Paritair Comité waaronder het bedrijf valt gerespecteerd worden. Actief Interim zal het nodige doen om op het einde van elk contract en dit binnen de 7 dagen die daarop volgen, het correcte loon uit te betalen aan de job- of werkstudent.

Hoeveel uren per dag mag ik werken?

In de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten en in het arbeidsreglement moet de arbeidsduur duidelijk worden bepaald.
In een 5-daagse werkweek laat de wet toe om 9 uur per dag te werken.  Voor sommige sectoren bestaan er ook andere afwijkingen.  Zo mag men bv. In de hotels, restaurants en cafés maximum 11 uur per dag en 50 uren per week werken.

 • Studenten van 18 jaar en ouder
  Deze studenten hebben recht op een pauze als ze  meer dan 6 uur per dag moeten werken. De pauze is minimum 15 min.
   
 • Studenten jonger dan 18 jaar
  Deze studenten mogen niet meer dan 8 uur per dag werken.  Indien de arbeidstijd meer dan 4,5 uur bedraagt, hebben zij recht op 30 min. rust. Wanneer de arbeidstijd meer dan 6 uur bedraagt hebben zij een rusttijd van 1 uur.

Kan ik deeltijds werken?

Vanaf 1 januari 2017: 

Ja, je mag deeltijds werken. Als je bijvoorbeeld maar 4 uur gewerkt hebt, dan zullen er enkel 4 uren van het contingent (475 uren per jaar) ingehouden worden. 

Voor 1 januari 2017: 

Ja, je mag deeltijds werken maar ook al werk je slechts bijvoorbeeld 4 uur per dag  dan telt dit toch mee als één van je 50 dagen: dus elke begonnen dag is één van deze 50 dagen.

Krijg ik vakantiegeld?

Als jobstudent heb je geen recht op vakantiegeld, omdat je alleen de solidariteitsbijdrage betaalt en dus geen sociale zekerheidsbijdragen.

Ben je werkstudent, dan betaal je wel de normale sociale zekerheidsbijdragen van 13,07 procent en heb je recht op vakantiegeld.

Heb je als arbeider gewerkt, dan krijg je je vakantiegeld in de maand mei van het jaar dat volgt op je tewerkstelling. Heb je als bediende gewerkt, dan betaalt Actief Interim het vakantiegeld wekelijks pro-rata uit

Mag ik als student alle soorten jobs doen?

Nee, als student mag je niet alle jobs doen. 

1. Algemene regel volgens KB Jongeren.
De werkgever geeft geen jobs aan jongeren met gevaar voor:

 • een lichamelijke belasting zoals bv. extreme hitte bij het werken aan hoogovens;
 • of psychische belasting zoals bv. het werken in een autopsielokaal;
 • een beperkt veiligheidsbewustzijn of onvoldoende opleiding bv. werken met wilde dieren die onverwacht kunnen reageren;
 • ioniserende straling, giftige stoffen of carcinogene stoffen waarbij de eis is om altijd nauwgezet en gecontroleerd te werken.
   

2. Een lijst met verboden werkposten kan je opvragen bij je vertrouwde Actief kantoor.

Moet ik als student ook belastingen betalen?

De overheid beschouwt jouw inkomsten als student als inkomsten voor jezelf. Daarom ben je wettelijk verplicht je eigen persoonlijke belastingsaangifte in te dienen, en ontvang je ook jaarlijks een jaarlijkse fiscale fiche 281.10 van Actief Interim. Zodra jouw inkomsten 9.251,72 euro (inkomstenjaar 2013) of 9.353,08 euro (inkomstenjaar 2014) bruto overschrijden, moet je zoals elke werknemer in België belastingen betalen.

Belangrijk om weten is wel dat er een standaard vrijgesteld bedrag geldt voor studenten van 2.560 euro. Dat betekent dat de eerste 2.560 EUR bruto die je verdient belastingsvrij zijn.

Opgelet: hou rekening met ALLE inkomsten die je jaarlijks ontvangt, dus ook met het onderhoudsgeld dat je misschien krijgt. Je moet wel alleen rekening houden met het onderhoudsgeld boven de grens van 3.070 euro.

Meer informatie vind je op www.minfin.fgov.be. Je kan ook telefonisch contact opnemen met het contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën op het nummer 02/ 572 57 57

Voor wie werk ik als jobstudent?

Het is zeer belangrijk te weten dat het uitzendkantoor je werkgever is. Het bedrijf waar je werkt,  houdt toezicht op je taken en op je veiligheid.

Maar het is Actief Interim,  het uitzendkantoor, dat als werkgever instaat voor alle sociale verplichtingen en het opmaken van je contract.

Wanneer mag ik een studentenjob uitoefenen?

Wil je als jobstudent aan de slag? Dan moet je rekening houden met een aantal criteria.

Leeftijd

Om wettelijk in orde te zijn, moet je minstens 16 jaar oud zijn (of 15 jaar als je het tweede middelbaar gevolgd hebt) om een studentenjob te mogen doen. Je moet ook onderwijs volgen met een volledig leerplan. Volg je deeltijds onderwijs, dan kom je beter even langs bij Actief Interim om te bekijken wat je mogelijkheden zijn. Let wel: als je minderjarig bent (jonger dan 18), kan je alleen een arbeidsovereenkomst ondertekenen als je ouders of voogd hun mondelinge of schriftelijke toestemming hebben gegeven.

Arbeider of bediende

Als jobstudent ga je altijd aan de slag in een bepaald statuut (arbeider of bediende). Welk statuut je hebt, hangt af van de taken die je moet uitvoeren. Zo werk je in de horeca meestal als arbeider, terwijl je bij een kantoorjob vaak een bediendestatuut zal hebben.

Studierichting

Voor een studentenjob is de opleiding die je volgt meestal niet van belang. Soms heb je natuurlijk een streepje voor: als je bijvoorbeeld een opleiding tot kok volgt, zal je sneller een studentenjob in een keuken veroveren dan iemand die studeert voor kapper.

Wat gebeurt er met mijn kinderbijslag?

Je ouders of voogd kunnen hun recht op kinderbijslag behouden na je 18e verjaardag, en dat in principe tot je als student 25 bent geworden. Hiervoor moet je werk als student wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Tijdens het eerste (januari - maart), tweede (april - juni) en vierde kwartaal (oktober - december) van een kalenderjaar behouden je ouders het kindergeld als je niet meer dan 240 uur werkt per kwartaal. Hoeveel je verdiend hebt of welk type arbeidsovereenkomst je hebt, maakt niet uit. Overschrijd je deze grens van 240 uur, dan verliezen je ouders het recht op kinderbijslag voor de volledige drie maanden van het betrokken kwartaal.

Tijdens het derde kwartaal (juli - september) moet je geen rekening houden met de grens van 240 uur. Het aantal uren dat je werkt, jouw inkomsten en het type arbeidsovereenkomst spelen geen enkele rol. Op deze regel gelden 2 beperkingen:

 • Als je het recht op kinderbijslag voor het tweede kwartaal hebt verloren (omdat je meer gewerkt hebt dan 240 uur), dan krijg je ook geen kindergeld meer voor het volledige derde kwartaal.
 • Je mag meer werken dan 240 uur in de laatste zomervakantie (derde kwartaal) als je gestopt bent met studeren. Heb je je ingeschreven als werkzoekende, dan mag je niet meer dan 520,00 euro bruto per maand verdienen.

Wat is het belang van de 475 urenregel?

Vanaf 1 januari 2017: 

Jobstudenten kunnen vanaf 1 januari 2017 475 uren per jaar werken aan een verlaagd tarief van sociale bijdrage. Ze kunnen zelf kiezen wanneer precies in de loop van het jaar ze deze 475 uren willen spenderen. Vanaf het 476ste uur moet de werkgever een verhoogde sociale bijdrage betalen en worden de normale sociale zekerheidsbijdragen toegepast, zowel wat de patronale lasten betreft, als de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen. Student at work geeft hierover gerichte informatie.

Voor 1 januari 2017:

Jobstudenten kunnen 50 dagen per jaar werken aan een verlaagd tarief van sociale bijdrage. Ze kunnen zelf kiezen wanneer precies in de loop van het jaar ze deze 50 dagen willen spenderen. Vanaf dag 51 moet de werkgever een verhoogde sociale bijdrage betalen en worden de normale sociale zekerheidsbijdragen toegepast, zowel wat de patronale lasten betreft, als de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen. Student at work geeft hierover gerichte informatie.

 

Wat is het verschil tussen een jobstudent en een werkstudent?

Vanaf 1 januari 2017: 

Het verschil tussen werken als jobstudent of als werkstudent wordt vooral duidelijk wanneer je de sociale zekerheidsbijdragen moet betalen.
Als jobstudent krijg je van de overheid 475 uren  per kalenderjaar om te werken. Blijf je binnen die 475 uren, dan betaal je minder sociale bijdragen dan een gewone werknemer (die niet meer studeert).

Jobstudenten betalen enkel een solidariteitsbijdrage van 2,71% gedurende de eerste 475 uren dat zij worden tewerkgesteld als student, er wordt geen RSZ-bijdrage en bedrijfsvoorheffing afgehouden van het loon.  

Als werkende student mag je meer dan 475 uren werken, maar dan verlies je het voordeel van de verminderde sociale bijdragen vanaf het 476ste uur. Vanaf  het 476ste uur betaal je immers de normale sociale bijdragen. Je behoudt wel het statuut van jobstudent, dus het enige verschil zit ‘m in het bedrag dat je moet betalen voor de sociale bijdragen.

 

Voor 1 januari 2017:

Het verschil tussen werken als jobstudent of als werkstudent wordt vooral duidelijk wanneer je de sociale zekerheidsbijdragen moet betalen.

Als jobstudent krijg je van de overheid 50 kalenderdagen per kalenderjaar om te werken. Blijf je binnen die 50 dagen, dan betaal je minder sociale bijdragen dan een gewone werknemer (die niet meer studeert).
Jobstudenten betalen enkel een solidariteitsbijdrage van 2,71% gedurende de eerste 50 dagen dat zij worden tewerkgesteld als student, er wordt geen RSZ-bijdrage en bedrijfsvoorheffing afgehouden van het loon.  

Als werkende student mag je meer dan 50 dagen werken, maar dan verlies je het voordeel van de verminderde sociale bijdragen. Vanaf dag 51 betaal je immers de normale sociale bijdragen. Je behoudt wel het statuut van jobstudent, dus het enige verschil zit ‘m in het bedrag dat je moet betalen voor de sociale bijdragen.

Welk type contract heb ik als jobstudent?

Vanaf 1 januari 2017:

Het contract dat de job- of werkstudent krijgt, is steeds een contract van bepaalde duur (een tijdelijke tewerkstelling) en kan gaan van 1 dag tot maximum 1 week. Het contract is wel telkens verlengbaar met maximum 1 week, met voor de jobstudent een maximum van 475 uren in een jaar en enkel op dagen dat de student niet schoolplichtig is.
Vanaf het 476ste uur wordt de jobstudent een werkstudent en in dat statuut is er geen beperking meer op het aantal dagen.

Voor 1 januari 2017:

Het contract dat de job- of werkstudent krijgt, is steeds een contract van bepaalde duur (een tijdelijke tewerkstelling) en kan gaan van 1 dag tot maximum 1 week. Het contract is wel telkens verlengbaar met maximum 1 week, met voor de jobstudent een maximum van 50 gepresteerde dagen in een jaar en enkel op dagen dat de student niet schoolplichtig is.
​Vanaf de 51ste werkdag wordt de jobstudent een werkstudent en in dat statuut is er geen beperking meer op het aantal dagen.

Welke rechten en plichten heb ik als jobstudent?

Jobstudenten of werkstudenten hebben dezelfde rechten en plichten als een werknemer in vast dienstverband.

Blijf op de hoogte