Opzegtermijnen

Inzake de opzegtermijnen zal er vanaf 01/01/2014 maar één enkel stelsel gelden voor alle werknemers; met andere woorden alles wat te maken heeft met de beëindiging van een arbeidsovereenkomst vanaf 01/01/2014 wordt beheerd door één stelsel dat gelijk is voor arbeiders en bedienden.

Er zal ook nog maar één wijze van berekening zijn: n per week

De aanvang van de opzegtermijn is steeds de maandag die volgt op de betekening (uitwerking derde dag na verzending van de aangetekende brief).

Men behoudt hetgeen men opgebouwd heeft op 31/12/2013, en vanaf 01/01/2014 worden de tellers, zowel voor arbeiders als bedienden, op “O”(nul) gezet. 

A. Opzegtermijnen door werkgever (zie tabel I hieronder)

In de hieronder vermelde tabel kunnen 4 periodes onderscheiden worden :

  • Opzegtermijnen met anciënniteit kleiner dan 5 jaar
  • Opzegtermijnen met anciënniteit tussen 5 jaar en 20 jaar
  • Opzegtermijnen met anciënniteit van 20 jaar
  • Opzegtermijnen met anciënniteit van meer dan 20 jaar (dus vanaf 21j)

Vanaf 01/01/2014 is het enige criterium dat nog in aanmerking komt voor de berekening van de opzegtermijn de anciënniteit.

De definitie van anciënniteit is :

periode gedurende welke de werknemer ononderbroken in dienst gebleven is van dezelfde onderneming. Bovendien moet anciënniteit bekeken worden op het moment dat de opzegtermijn ingaat.

Maar wat met de uitzendkrachten die na uitzendperiode vast in dienst worden genomen door de klant/gebruiker?

Die uitzendperiode telt mee voor de berekening van de opzegtermijn indien de vaste aanwerving in dezelfde functie is en er geen onderbreking was van meer dan 7 kalenderdagen tussen einde van het uitzendcontract en begin van de vaste aanwerving. Let wel : deze uitzendperiode telt maar maximum mee voor 1 jaar.

TABEL I. OPZEGTERMIJNEN VANAF 01/01/2014 - WERKGEVER

Anciënniteit Opzeg
werkgever
Anciënniteit Opzeg

werkgever
Anciënniteit Opzeg

werkgever
Anciënniteit Opzeg

werkgever
0-3 m 2 w 4-5 j 15 w 14-15 j 45 w 24-25 j 66 w
3-6 m 4 w 5-6 j 18 w 15-16 j 48 w 25-26 j 67 w
6-9 m 6 w 6-7 j 21 w 16-17 j 51 w 26-27 j 68 w
9-12 m 7 w 7-8 j 24 w 17-18 j 54 w 27-28 j 69 w
12-15 m 8 w 8-9 j 27 w 18-19 j 57 w 28-29 j 70 w
15-18 m 9 w 9-10 j 30 w 19-20 j 60 w 29-30 j 71 w
18-21 m 10 w 10-11 j 33 w 20-21 j 62 w 30-31 j 72 w
21-24 m 11 w 11-12 j 36 w 21-22 j 63 w 31-32 j 73 w
2-3 j 12 w 12-13 j 39 w 22-23 j 64 w 32-33 j 74 w
3-4 j 13 w 13-14 j 42 w 23-24 j 65 w 33-34 j 75 w

 

B. Opzegtermijnen door werknemer (zie tabel II hieronder)

Er is een algemeen principe > de opzeg bedraagt de helft van de termijnen bij een ontslag door de werkgever.

MAAR:

  • beperkt tot 13 weken (3 maanden) en de afronding zal gebeuren tot een lagere eenheid.

Het gaat hier om ontslagen betekend na 01/01/2014.

Om de opzegtermijn te bepalen wordt er gekeken naar de anciënniteit die de werknemer heeft in de onderneming op het moment dat de opzegtermijn ingaat.

Als de werknemer zelf ontslag neemt wordt de periode van uitzendarbeid nooit meegerekend.  Ook hier gaat de opzegtermijn in op de maandag volgend op de week waarin de opzeg betekend werd.

Is de werknemer in dienst vanaf 01/01/2014 > tabel II

Was de werknemer reeds in dienst vóór 01/01/2014, dan gebeurt er weer een dubbele telling: > de opzegtermijn op basis van de oude regel op 31/12/2013 plus de opzegtermijn op basis van de nieuwe regels vanaf 01/01/2014

De optelling van beide getallen mag geen 13 weken overschrijden.
 

TABEL II. OPZEGTERMIJNEN VANAF 01/01/2014 : WERKNEMER

Anciënniteit Opzeg werknemer
0 tot minder dan 3 maand 1 week
3 tot minder dan 6 maand 2 weken
6 tot minder dan 12 maand 3 weken
12 tot minder dan 18 maanden 4 weken
18 tot minder dan 24 maanden 5 weken
2 tot minder dan 4 jaar 6 weken
4 tot minder dan 5 jaar 7 weken
5 tot minder dan 6 jaar 8 weken
6 tot minder dan 7 jaar 10 weken
7 tot minder dan 8 jaar 12 weken
8 jaar en meer 13 weken

C. Tegenopzeg (zie Tabel III. Hieronder)

Hier wordt dezelfde termijn gehanteerd alsof de werknemer zelf ontslag geeft 

MAAR : beperkt tot 4 weken. 

Vanaf 01/01/2014 geldt dit zowel voor arbeiders als bedienden (voor bedienden bestond dit systeem reeds voorheen)

TABLEAU III. CONTRE-PREAVIS TRAVAILLEUR 01/01/2014

Anciënniteit Opzeg werknemer
tot minder dan 3 maand 1 week
3 tot minder dan 6 maand 2 weken
6 tot minder dan 12 maand 3 weken
1 jaar en meer 4 weken

 

D. Afwijkingen

Afwijkingen (= langere opzegtermijnen) op de opzegtermijnen zijn niet mogelijk op het niveau van het paritair comité, maar wel mogelijk bij een ondernemings- CAO of een individuele overeenkomst (alleen indien gunstiger).

E. Sollicitatieverlof

Gedurende de laatste 26 weken > 2x halve dag of 1 volledige dag per week.

Voor de periode voorafgaand aan de 26 weken > enkel recht op 1 halve dag per week.

Op deze regel één uitzondering : > ingeval van outplacement vanaf 30 weken opzeg, heeft men recht op 2 halve dagen of 1 volledige dag per week gedurende de volledige opzegtermijn. 

Blijf op de hoogte